Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim

Rynek 20, 88-230 Piotrków Kujawski

 

Deklaracja dostępności

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biok.info.pl www.biok.info.pl/bip oraz www.mgoksir.info/osrodek

Data publikacji strony internetowej : 22.09.2020

Data istotnej aktualizacji : 22.09.2020

Storna internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

– brak opisów zdjęć

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Arkadiusz Szczurowski maksiox@o2.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 265 41 27. Ta samą droga można składać wnioski o udostępnienia informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

INFORMACJA O PROCEDURZE

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Biblioteka i Ośrodek Kultury w Piotrkowie Kujawskim użytkuje dwa budynki do prowadzenia swojej działalności.

W budynku przy ul. Rynek 20 mieści się Biblioteka. Wejście główne znajduje się od strony ulicy i jest to jedyne wejście do obiektu. Parking przed budynkiem posiada jedno oznakowane miejsce dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Wejście do biblioteki jest standardowe, z jednym progiem oznaczonym charakterystyczną taśmą ostrzegawczą. Niewielki próg jest łatwy do pokonania przy pomocy osoby towarzyszącej osobie na wózku lub pracownika Biblioteki. Jest również informacja o progu. Wejście do budynku prowadzi do wypożyczalni dla dzieci, wypożyczalni dla młodzieży oraz toalety. Klatka schodowa znajdująca się po przejściu korytarza głównego prowadzi na I piętro budynku gdzie znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych oraz czytelnia. Dojście do regałów z książkami – szerokie. W bibliotece nie ma windy, pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku przy ul. Targowej 2 mieści się Ośrodek Kultury. Wejście główne znajduje się od strony parku, po schodach z poręczami. Drugie wejście do budynku jest bliżej ulicy, gdzie również są stopnie z tym, że szerokie. Niewielki próg jest łatwy do pokonania przy pomocy osoby towarzyszącej osobie na wózku lub pracownika Ośrodka Kultury. Parking znajduję się przy blokach przy ul. Targowe 1, który nie jest własnością instytucji. Przy Ośrodku Kultury nie ma wyznaczonego miejsca dla samochodu osoby niepełnosprawnej. Wejście do domu kultury jest standardowe, bez progów. Wejście do budynku prowadzi do pomieszczeń biurowych, sal zajęć oraz kuchni, pomieszczeń sanitarnych i gospodarczych. Z racji tego, że budynek jest zabytkowym dworkiem, przestrzeń w pomieszczeniach jest bardzo duża, gdzie swobodnie można się przemieszczać. Klatka schodowa znajdująca się przed wejściem do instytucji prowadzi na I piętro budynku gdzie znajduje się biuro informatyka. Dojście do regałów z książkami – szerokie. W ośrodku kultury nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych i słabowidzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada windy dla osób niepełnosprawnych.


 

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego

 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.

Strony posiadają następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Strona: www.biok.info.pl

 • wersję kontrastową - kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • elementy tekstowe mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

 • wyróżnienie odnośników

 • wyróżnienie nagłówków poszczególnych materiałów tematycznych i odnośników.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

​​

Strona: www.biok.info.pl/bip

 • wersję kontrastową - kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • elementy tekstowe mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

 • wyróżnienie odnośników

 • wyróżnienie nagłówków poszczególnych materiałów tematycznych i odnośników.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Strona: www.mgoksir.info

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

 • elementy tekstowe mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki

 • wyróżnienie odnośników

 • wyróżnienie nagłówków poszczególnych materiałów tematycznych i odnośników.

 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Zmiana rozmiaru strony

Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

[CTRL] oraz [rolka myszy do siebie] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [rolka myszy od siebie] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Informacje

Liczba wyświetleń: 338
Utworzono dnia: 30.09.2021

Historia publikacji

 • 30.09.2021 12:00, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 30.09.2021 11:59, Administrator
  Dodanie strony: Deklaracja dostępności